Sahal Tekstil İletişim

Tel: (0212) 656 32 00
Tel: (0212) 656 32 22
Mail: info@sahaltekstil.com
Web Site: www.sahaltekstil.com